Kerítések, kapuk, korlátok, lépcsőszerkezetek - T-BrassKerítések, kapuk, korlátok, lépcsőszerkezetek - T-Brass

Akadálymentesítés

Cégünk készít rámpákat különböző akadálymentesítő korlátokat közterekre, intézményekbe, mosdókba, vagy akár otthonába is. A következő szöveget elolvasva talán egy picit jobban megismerjük és megértjük egy pici részét
annak, hogy mire is van szüksége egy mozgáskorlátozott embernek.

Közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése
 
Fogyatékos személy: az a személy, aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi képességeinek tartós korlátozottsága vagy egyéb súlyos egészségkárosodása miatt az építmények akadálymentes használat követelményeinek biztosítása nélkül akadályozott. 
 
Az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása, a megfelelõ tárgyi környezet kialakítása mellett sok múlik az épületekben található szolgáltatások kialakításán és mûködtetésén. A gazdasági, társadalmi, kulturális, szabadidõs és rekreációs tevékenységekben való részvétel egyenlõ esélyeinek biztosítása nagyon fontos.
 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN TALÁLHATÓ AKADÁLYOK:
Az épületeket valamint azok környezetét az emberek többsége általában nehézségek nélkül, problémamenetesen tudja használni: be tudunk lépni az épületekbe, a lépcsõkön az emeletre probléma nélkül fel tudunk jutni, ott könnyen megtaláljuk a lakásunkat, és gond nélkül használjuk is azt, illetve az ott található berendezéseket. Nem tekintjük létfontosságú tényezõnek az akadálymentességet. De vajon ugyanúgy be tudunánk menni az épületbe, ha babakocsiban tolnánk egy csecsemõt, ugyanolyan könnyedén fel tudnánk menni az emeletre, ha bõröndöket cipelnénk? Valószínûleg azonnal észrevennénk, hogy mennyi és milyen változatos akadály van környezetünkben. Az épített környezethez, valamint az abban elérhetõ, megvalósuló szolgáltatásokhoz való teljes értékû hozzáférés és használhatóság különbözõ akadályokba, problémákba ütközhet.
Az épületekkel, valamint az azokban található szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülõ akadályok lehetnek építészeti akadályok, a horizontális és vertikális közlekedés akadályai, térbeli akadályok, ergonómiai akadályok, antropometriai akadályok illetve érzékelési és kommunikációs akadályok.
Ezek az akadályok leginkább a lakosság körülbelül 10%-át kitevõ, állandó fogyatékossággal élõ személyek lakhatását, keresõ tevékenységét, közlekedését, szolgáltatásokhoz illetve információhoz való hozzáférését nehezítik, vagy meggátolják. Ugyanakkor a társadalom mintegy 40%-át kitevõ, alacsonyabb illetve csökkent mozgásszervi és érzékszervi képességgel rendelkezõk -gyermekek, idõsek, kisgyermekkel közlekedõ szülõk- számára is akadályt jelentenek.
Az épített környezethez való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása érdekében az épületek valamint az azokon belül nyújtott szolgáltatások tervezésénél az épületet használók eltérõ képességeit figyelembe kell venni. Az eltérõ képességgel rendelkezõ használók igényeit azonban nem külön-külön létesítményekkel kell kielégíteni, hanem az egyetemes tervezés elveit alkalmazva a különbözõ igényeket egyesíteni kell a tervezés során.
Az emberek különbözõek. Különbözhetnek nemük, életkoruk, nemzetiségük, anyagi helyzetük, képzettségük alapján, élhetnek átmenetileg vagy tartósan valamilyen fogyatékossággal. Hiszen akadály lehet egy kisgyermeknek az, hogy nem éri el a villanykapcsolót, egy idõs embernek a lépcsõ melletti korlát hiánya, míg az értelmi fogyatékosnak az, hogy önállóan kell tájékozódnia például egy hivatalban. Mindannyian a mindennapok résztvevõi, a társadalom tagjai vagyunk. Amennyiben arra törekszünk, hogy képességeink szerint, valamennyien részt tudjunk venni a társadalom mûködésében, közösen kell megteremtenünk ennek a feltételeit. A törvényben megfogalmazott jogok gyakorlásának egyik alapfeltétele középületeink által nyújtott szolgáltatások akadálymentes elérése és használhatósága.
Az épület funkcionalitása szempontjából akkor beszélhetünk teljeskörû vagy komplex akadálymentesítésrõl, ha az épület valamennyi közösségi funkciója, illetve az ott nyújtott valamennyi közszolgáltatás képességeitõl függetlenül mindenki számára elérhetõ és maga a szolgáltatás igénybevehetõ.
 
AZ ÁLTALUNK GYÁRTOTT EZEN KÖVETELMÉNYEKET MEGCÉLZÓ TERMÉKEK, ÉS AZOK ÁLTALÁNOS ELHELYEZÉSI ADATAI:
 
KÖZTEREK:
AHirdetõtáblákat, padokat és más tárgyakat a gyalogos útvonal mentén úgy kell elhelyezni, hogy azok a gyalogos útvonal ûrszelvényét ne csökkentsék. Az egyes utcabútorokat csoportosan, logikusan kell elhelyezni, egyértelmûen definiálható és követhetõ útvonal biztosításával. Az útvonal mentén térbõvületben csoportosan kialakított utcabútor-elhelyezés a legjobb.
 
KÖZÉPÍTMÉNYEK MEGKÖZELÍTÉSE:
Az épületek bejárati szintje a meglévõ épületállomány túlnyomó többsége esetében azutcaszinttõl gyakorta csak jelentõs szintkülönbség áthidalásával érhetõ el. Az épületek elõtttöbbnyire néhány lépcsõfoknyi szintkülönbség található, és a lépcsõ mellett egyéb,akadálymentes megközelítést nyújtó épületszerkezet (pl. rámpa) szükséges.
A lejtõkar szabad szélessége (korlátok és szegélyek között mérve) legalább 1,20 m. A lejtõkarok minden 9,0 m vízszintes hossza után legalább 1,50 m hosszú pihenõt kell beiktatni.170mm-ig terjedõ szintkülönbség esetén mindkét oldalon legalább 75mm magasságú lecsúszást gátló alsó korlátelemmel ellátott rámpa kialakítása szükséges. 170mm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához 1,50 m szélességig egyoldali, a fölött kétoldali korláttal ellátott maximum 5%-os lejtésû rámpa alkalmazandó.
A korlátokat kétsoros, a járófelülettõl számított 700mm illetve 950mm magasságban elhelyezett kapaszkodóval (markolattal) kell ellátni. A kapaszkodók a pihenõkben is folytonosak, valamint a lépcsõkar illetve lejtõ elejétõl és végétõl való korláttúlnyúlás 300mm, ahol a túlnyúlás nem teremt balesetveszélyes helyzetet (pl. keresztirányú közlekedési útvonalba való benyúlással). A kapaszkodók könnyen megmarkolhatóak, megfelelõ támaszt nyújtanak és határozott végűek. 45-50mm átmérõjû kör keresztmetszetû markolat van kialakítva, melynek faltól való távolsága minimum 45mm. A korlátok könnyen észrevehetõek, környezetüktõl eltérõ színnel készülnek a látásukban
károsultak segítése, tájékoztatása érdekében.
 
Az épület legalább egy bejárata - lehetõleg a fõbejárat - legyen akadálymentes. A bejárat(ok) akadálymentes útvonallal, logikusan legyenek összekötve az épület környékén fellelhetõ összes akadálymentesen kialakított térrel és elemmel. Az ajtók mindkét oldalán a mozgáshoz - manõverezéshez - megfelelõ méretû (1,50x1,50m), vízszintes helyet biztosítsunk. Szintkülönbség esetén olyan rámpa készüljön, amely a bejárat elõtt megfelelõ nagyságú - legalább 1,50x1,50 m méretû, benyíló ajtószárny által nem szûkített- vízszintes pihenõben végzõdik.
 
Sok épület bejárata nehezen megtalálható, nem elég kihangsúlyozott. A jobb tájékozódás és megtalálhatóság érdekében a bejárat vizuálisan lehetõleg jól különüljön el az épület homlokzatától, pl. elõtetõ létesítése-, illetve egyéb építészeti eszközök alkalmazása révén. A bejárat környéke lehetõleg legyen idõjárástól védett (előtetővel kialakított).
 
Lábtörlõ, szennyfogó rácsok nyílásainak nagysága legfeljebb 20x20mm.. Hosszirányú nyílások esetén azok a mértékadó forgalom irányára merõlegesen helyezkednek el. A lábtörlõ süppedésmentes és a járófelülettel egy síkban süllyesztett.
 
BELSÕ KÖZLEKEDÉS:
Az intézmény funkciójától illetve az épületet használók összetételétõl függõen kapaszkodók elhelyezése ajánlott a járófelület síkjától mért 700 és 950mm magasságban, illetve ajánlott a falak és sarkok védelmét védõlemez, alsó korlát elhelyezésével biztosítani.
 
FELVONÓK KILAKÍTÁSA
A liftkabinban a vezérlõpanel oldalán kapaszkodó korlátot és ideiglenes (lehajtható) ülõalkalmatosságot ajánlott biztosítani a mozgásukban korlátozottak, valamint az idõsek és reumás betegek számára.
 
LÉPCSÕK AKADÁLYMENTESÍTÉSE
A meglévõ épületekben található lépcsõkarok 160-170mm fellépõ magasságú, orros vagy orr nélküli kialakítású fokokkal készültek. Az akadálymentes közlekedés szempontjából 150mm-es fellépõjû lépcsõt ajánlott biztosítani, ez azonban többnyire csak a szerkezet jelentõs átalakításával végezhetõ el.
Az épületek felújításakor, átalakításakor azonban az alábbi követelményeket mindenképp
figyelembe vesszük:
Kétsoros, a járófelülettõl számított 700mm illetve 950mm magasságban kapaszkodót kell elhelyezni 2,00 m-nél keskenyebb szabad karszélesség esetén legalább a lépcsõ egyik, de lehetõség szerint mindkét oldalán. A kapaszkodók -amennyiben annak mûszaki/szerkezeti akadálya nincs- a pihenõkben is folytonosak. A kapaszkodók lépcsõkar illetve lejtõ elejétõl és végétõl való túlnyúlása 300mm, amennyiben az a keresztirányú közlekedést nem akadályozza illetve balesetveszélyes helyzetet nem idéz elõ. A kapaszkodók könnyen megmarkolhatóak legyenek, megfelelõ támaszt nyújtsanak, és határozott végük legyen. 45-50mm átmérõjû kör keresztmetszetû markolat ajánlott, melynek faltól való távolsága minimum 45 mm. A korlátok lehetõleg könnyen észrevehetõek, környezetüktõl eltérõ színnel készülnek a gyengén- és aliglátó személyek segítése, tájékoztatása érdekében.
 
BELSÕ HELYISÉGEK, ÜGYFÉLFORGALMI TERÜLETEK KIALAKÍTÁSA:
A közlekedõ padlóján elhelyezkedõ rácsok nyílásainak nagyságát maximálisan 20x20 mm-nek kell megválasztani. Hosszirányú nyílások esetén azoknak a mértékadó forgalom irányára merõlegesen helyezkednek el.
Az intézmény funkciója és a használók összetételétõl függõen hosszabb folyosókon kapaszkodók elhelyezése ajánlott a járófelület síkjától mért 700 és 950 mm magasságban. Ezek a kapaszkodók a kis mértékben mozgáskorlátozottak számára fix megkapaszkodási lehetõséget jelentenek, valamint a vakok vezetését is biztosítják. A kerekesszékek, poggyász-, és bevásárlókocsik által okozott károk elkerülése érdekében a folyosók falát védelemmel (ütésálló falburkolat, védõlemez, alsó korlát) célszerû ellátni. A sarkok védelmét szintén ajánlott biztosítani.
 
WC-MOSDÓ HELYISÉG KIALAKÍTÁSA:
A mellékhelyiségek akadálymentes használhatóságát elsõsorban a szûk helyiségméretek korlátozzák. Ezen helyiségek szûk alaprajzi mérettel rendelkeznek, valamint sok esetben 60- as névleges szélességû nyílászáróval bírnak. Az épület szerkezeti adottságai miatt a vizes helyiségek átalakítása behatárolt.
A WC ajtó megfelelõ szélességû -900 mm szabad nyílásméretû-, könnyen nyitható, és kerekesszékben ülve is könnyen becsukható- (pl. az ajtólapon belülrõl elhelyezett behúzó korlát segítségével).
A kerekesszékbõl történõ átülés segítése érdekében a WC-csésze mindkét oldalán kapaszkodókat kell elhelyeznünk. A kapaszkodók használata az átülés módjától és a használó szokásaitól, képességeitõl függõen különbözõ lehet. A különbözõ használhatóság érdekében a WC-csésze fal felõli oldalán felhajtható kapaszkodó elhelyezése ajánlott. A kapaszkodók ideális magassága a padlóvonaltól mért 750mm. A felhajtható kapaszkodó felhajtott állapotban is megfelelõen rögzített és nem esik vissza.
 
FÜRDÕ-ZUHANYZÓ HELYISÉG KIALAKÍTÁSA:
Idõseket és fogyatékos személyeket ellátó intézményekben (pl. egészségügyi létesítmények, idõsek napközi otthona, stb) valamint sportlétesítmények (tornaterem, úszoda, stb) esetén akadálymentes fürdési lehetõséget kell biztosítani. A zuhanyzórészben biztosítsunk fix-, vagy lehajtható zuhanyzóülõkét, ami  460-480mm közötti magasságban ajánlott elhelyezni. Az ülõke mellett a kerekesszékbõl történõ átüléshez biztosítani kell  függõleges és vízszintes részbõl álló, „L” alakú kapaszkodókat. A kapaszkodó függõleges része egyben a zuhanyrózsa rögzítésére is szolgálhat.A fürdõkád kerekesszékkel történõ megközelíthetõsége érdekében a kád végében lehet biztosítnai  egy épített ülõfelületet, amelyre egy aktív használó a kerekesszékbõl át tudülni, majd onnan a kádba a falon rögzített kapaszkodók segítségével be tud ereszkedni. 
 
AKADÁLYMENTESEN MEGKÖZELÍTHETÕ
Akadálymentesen megközelíthetõ az az épület vagy berendezési tárgy, amely a használó
fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékosságának mértékétõl függetlenül is a lehetõség
szerinti legönállóbban - külsõ segítség nélkül - kényelmesen, különösebb erõkifejtés nélkül
elérhetõ. Ehhez megfelelõ méretû, magasságú hely biztosított, miközben segédeszközének
(bot, mankó, járókeret, kerekesszék) használata nem korlátozott.
AKADÁLYMENTESEN HASZNÁLHATÓ
Egy épület akadálymentesen használható, ha abban minden szerkezet, berendezési tárgy a
használó fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékosságának mértékétõl függetlenül is a
lehetõség szerinti legönállóbban - súlyos fogyatékossággal bíró használó esetén az állandõ
kísérõjének segítségével - használható. Ehhez megfelelõ méretû, formájú kezelõeszközök
biztosítottak, valamint azok elérhetõsége és megközelíthetõsége is akadálymentes.
 
Ezen leírás csak a cégünkre vonatkozó segédszerkezetek leírását tartalmazza, ezen felül még nagyon sok eszközre van szükség a teljes akadálymentesítésre. 
 
-Részletek és kivágások a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című iratból, amely készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából